Privacybeleid

1. EIGENAAR WEBSITE

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische handel (LSSICE), informeren wij u dat het bedrijf dat eigenaar is van en verantwoordelijk is voor de website waar u verschillende toepassingen kunt downloaden, is:

 • Bedrijfsnaam: FOTICOS S.L.
 • BTW-nummer: ES B50139120
 • Maatschappelijke zetel: CARRETERA DE VALENCIA KM. 7.200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA, SPANJE)
 • Telefoon: +34 976 222 090
 • E-mail: [email protected]
 • Contact gegevensbescherming: [email protected]

Officiële gegevens:

 • Ingeschreven in het Handelsregister van Zaragoza, Volume 610, Algemeen 144 van 2e sectie, Pagina 39, Blad 5316, Datum Eerste Inschrijving: 18/03/1986
 • Handelsmerk bij het Spaanse bureau voor octrooien en handelsmerken (O.E.P.M.): Dossier 1.522.815

2. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

2.1 Contactgegevens verantwoordelijke gegevensverwerking

 • Bedrijfsnaam: FOTICOS S.L.
 • BTW-nummer: ES B50139120
 • Maatschappelijke zetel: CARRETERA DE VALENCIA KM. 7.200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA, SPANJE)
 • Telefoon: +34 976 222 090
 • E-mail: [email protected]

2.2 Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Conform artikel 37 in relatie met artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), is Martín López Escartín – Advocaat ICAM 103516 benoemd als verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming.

2.3 Privacybeleid – Informatieplicht onder AVG 2016/679

De klant die ermee instemt om zijn of haar gegevens in de contactformulieren van deze webpagina op te nemen, in overeenstemming met wat in deze paragraaf van dit privacybeleid staat, VERKLAART EN BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT: hij of zij het bedrijf FOTICOS S.L. met adres CARRETERA VALENCIA KM. 7.200, 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) in SPANJE toestemming geeft om de persoonsgegevens van de persoon die ondertekent, of optreedt als wettelijke vertegenwoordiger, voogd of curator van een minderjarige, te verzamelen en te verwerken. De klant verklaart ook dat hij of zij naar behoren is geïnformeerd over de onderstaande tabel met betrekking tot het recht beschreven in artikel 13 van de AVG omtrent te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld.

BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN GEGEVENS IN KLANTENBESTANDEN
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE FOTICOS, S.L.
BEOOGD GEBRUIK Beheer van de gegevens die zijn ingevoerd in de gegevensverzamelingsformulieren op de website. Verzending van publicitaire mailings.
ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS Bedrijven van dezelfde groep. Er worden geen gegevens overgedragen, tenzij het nodig is om aan de gevraagde dienst te voldoen. Alleen wettelijk verplichte gegevens worden doorgegeven. Belastingadviseurs en accountants (bij aankoop via de website).
RECHTEN Betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
AANVULLENDE GEGEVENS U kunt ons privacybeleid vinden op:www.foticos.com/legal www.foticos.com/legal
HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN Vraag de formulieren aan om uw rechten uit te oefenen: (Gebruik het adres vermeld in paragraaf 2.1) www.agpd.es

Het huidige pivacybeleid kan ook worden gewijzigd als gevolg van mogelijke wijzigingen in de wetgeving, de jurisprudentie of de criteria die het Spaanse bureau voor gegevensbescherming en/of de bevoegde autoriteit op een bepaald moment hanteert. Om deze reden behoudt FOTICOS S.L. zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om deze aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie of praktijken in de sector die van kracht zijn op het moment van de toegang tot de websites. Wij vragen u vriendelijk deze wettelijke kennisgeving regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

2.4 Erkende rechten uit Verordening (EU) 2016/679

 • Recht om informatie over persoonlijke gegevens op te vragen: u kunt FOTICOS S.L. vragen of wij uw gegevens verwerken.
 • Recht om correctie van gegevens te vragen indien deze niet correct zijn verzameld en/of om de verwijdering ervan te vragen.
 • Recht om een beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: wij zullen de verwerking van uw gegevens, behalve om juridische redenen, stopzetten.
 • Recht om gegevens over te dragen: u kunt ons te allen tijde via een schriftelijk verzoek vragen om uw gegevens naar een door u gewenste andere organisatie te sturen.

2.5 Hoe kunt u de rechten uitoefenen?

U kunt ons te allen tijde een e-mail sturen door gebruik te maken van de formulieren van de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit op haar website www.agpd.es om uw rechten uit te oefenen.

3.BASISPRINCIPES VAN ONS PRIVACYBELEID

A. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die via e-mail of elektronische formulieren worden verstrekt, worden behandeld volgens de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens en zijn in ieder geval vertrouwelijk voor het personeel van FOTICOS S.L. dat dergelijke informatie beheert, en worden ondertekend in de vertrouwelijkheidscontracten die onze entiteit met haar medewerkers afsluit.

B. Informatie over de bereidheid om gegevens over te dragen en de gevolgen daarvan

VRIJWILLIGHEID

De gebruikers van de websites worden ervan op de hoogte gebracht dat de antwoorden op de vragen in de formulieren van deze website vrijwillig zijn, hoewel een weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken de toegang kan verhinderen tot diensten die deze gegevens nodig hebben.

Met het gebruik van de formulieren die zijn opgenomen in de verschillende websites, voor de diensten die door FOTICOS S.L. worden geleverd, aanvaarden de gebruikers de opname en de behandeling van de gegevens die zij verstrekken in een bestand met persoonsgegevens, dat eigendom is van FOTICOS, S.L. en kunnen de gebruikers de desbetreffende rechten uitoefenen volgens de voorgaande clausule 2.5.

Indien een gebruiker geen informatie wenst te ontvangen via e-mail of op een andere manier, kunt u FOTICOS S.L. hiervan met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen op het aangegeven adres (zie contactgegevens in 2.1).

INFORMATIE OVER DE OPSLAG VAN GEGEVENS

Wij bewaren alleen gegevens die in de formulieren op de website worden verzameld, zoals de contactgegevens (basisinformatie zoals naam, achternaam, e-mail, telefoon, etc). Deze informatie wordt door FOTICOS S.L. ontvangen en wordt nooit verkocht, overgedragen of verhuurd aan andere bedrijven, met de logische uitzondering in geval van een dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen wij navigatiegegevens verzamelen, zoals IP-gegevens.

DUUR VAN DE OPSLAG VAN GEGEVENS

Gegevens verzameld voor de verzending van onze nieuwsbrief: Vanaf het moment van inschrijving tot aan de opzegging door de gebruiker via e-mail.

Gegevens van gebruikers die geüpload zijn naar pagina’s en sociale netwerken: Vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming geeft tot het moment dat hij aangeeft dat niet meer bereid te zijn om daar te verblijven.

DOEL VAN DE OPSLAG VAN GEGEVENS

Het enige doel van de verwerking van uw gegevens is het leveren van de gevraagde dienst door ons bedrijf.

4. UITSCHRIJVING VAN DE MAILINGLIJST

Soms kan FOTICOS S.L. een e-mailbericht sturen om u op de hoogte te stellen van verbeteringen, nieuws of speciale aanbiedingen met betrekking tot deze website. U kunt zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te klikken op de link "uitschrijven nieuwsbrief" in de e-mailberichten die u ontvangt.

5. VERANTWOORDELIJKHEID GEBRUIKERS VOOR HET GEBRUIK EN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De toegang tot de websites en het gebruik van de informatie en de inhoud ervan zijn de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het mogelijke gebruik van de toegankelijke informatie, afbeeldingen, inhoud en/of beschreven producten is dus onderworpen aan het toepasselijke nationale of internationale recht en aan de principes van goede trouw en rechtmatig gebruik door gebruikers die volledig verantwoordelijk zijn voor een dergelijke toegang en correct gebruik. De gebruikers verbinden zich ertoe de diensten en de Inhoud te gebruiken volgens het principe van goede trouw en met respect voor de toepasselijke wetgeving, de moraal, de goede zeden, de openbare orde, de rechten van derden of die van FOTICOS S.L. zelf, in overeenstemming met de mogelijkheden en beoogde doelstellingen. FOTICOS S.L. aanvaardt geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid voor schade of winstderving als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de diensten of de inhoud door gebruikers of derden.

6. GEBRUIKERSCONCEPT

Met het gebruik van de website aanvaardt de betreffende persoon als gebruiker volledig en onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit door FOTICOS S.L. gepubliceerde privacybeleid, vanaf het moment dat de gebruiker de website bezoekt. Als gevolg daarvan dient de gebruiker dit privacybeleid elke keer dat hij de website gebruikt te lezen, omdat het aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

7. OFFICIËLE TAAL VAN DE WEBSITE

De wettelijk vastgelegde taal is Spaans (in Spanje). IIn het geval van vertalingen van dit privacybeleid naar een andere taal zijn de oorspronkelijke clausules in het Spaans (van zowel het privacybeleid als de algemene voorwaarden) daarom bindend.

8. SOCIALE NETWERKEN

FOTICOS S.L. heeft of kan een profiel hebben op de belangrijkste sociale netwerken. Op alle gebruikte sociale netwerken is FOTICOS S.L. verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die de gebruikers en/of volgers van het bedrijf hebben opgenomen in het bedrijfsprofiel. FOTICOS S.L. zal dergelijke persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de mogelijkheden voor bedrijfsprofielen die het respectieve sociale netwerk biedt. Zo kan FOTICOS S.L. volgelingen op enigerlei op het netwerk beschikbare wijze informeren over activiteiten, nieuwe producten, evenementen en gepersonaliseerde aanbiedingen voor het gebruik in het kader van klantenservice. FOTICOS S.L. verzamelt geen gegevens van sociale netwerken, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

9. INFORMATIE OVER LINKS

FOTICOS S.L. is niet verantwoordelijk voor de websites die niet van haarzelf zijn en die toegankelijk zijn via links of andere inhoud die door derden ter beschikking worden gesteld.

Elk gebruik van of toegang tot een externe website is uitsluitend op verzoek en risico van de gebruiker. FOTICOS S.L. kan geen enkele informatie aanbevelen of garanderen die verkregen is via een link die niet van FOTICOS S.L. of van een partner is. Het kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of claim die voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van een link of informatie die via deze link wordt verkregen (met inbegrip van andere links of websites), voor de onderbreking van de dienst of de toegang, of voor de poging tot gebruik of verkeerd gebruik van een link, zowel bij de verbinding met de website van FOTICOS S.L. als bij de toegang tot de informatie van andere websites via de website van FOTICOS S.L..

10. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en diensten die beschikbaar zijn op de websites kunnen (type)fouten bevatten. De hierin opgenomen informatie wordt regelmatig herzien. FOTICOS S.L. kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de diensten of de inhoud. FOTICOS S.L. heeft de informatie en het materiaal op de website verkregen van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Hoewel de juiste maatregelen zijn genomen om de juistheid van de informatie te waarborgen, kan geen garantie worden gegeven over de juistheid of de huidige status van de informatie.

Ter aanvulling willen wij u erop wijzen dat de inhoud van deze website puur informatief is in termen van kwaliteit, situatie, hosting, diensten en tarieven die FOTICOS S.L. aanbiedt.

11. INFORMATIE OVER VRIJSTELLING VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT TECHNISCHE EN INHOUDELIJKE STORINGEN

FOTICOS S.L. wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of de inhoud die op het internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak. FOTICOS S.L. is evenmin aansprakelijk voor storingen in het netwerk, bedrijfsschade als gevolg van dergelijke storingen, tijdelijke stroomstoringen of enige andere vorm van indirecte schade die aan de gebruikers kan worden toegebracht door oorzaken die buiten de controle van FOTICOS S.L. liggen.

FOTICOS S.L. verklaart of garandeert niet dat de diensten of de inhoud onderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat gebreken zullen worden verholpen, of dat de dienst of de server die ter beschikking gesteltd wordt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, ondanks het feit dat FOTICOS S.L. zijn uiterste best doet om dit soort incidenten te voorkomen. In het geval dat de gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties uitvoert op basis van de informatie op een van de websites, is het aan te raden om de ontvangen informatie te controleren met andere bronnen.

12. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De inhoud die FOTICOS S.L. ter beschikking stelt, alsook de inhoud die op haar websites ter beschikking wordt gesteld, worden beschouwd als eigen werk in de zin van de wetgeving inzake intellectuele eigendom en zijn dus beschermd door de relevante toepasselijke wetten en internationale verdragen.

Elke vorm van reproductie, verspreiding, openbare mededeling, transformatie, beschikbaarstelling en, in het algemeen, elke andere daad van openbare exploitatie van de webpagina’s, hun inhoud en informatie is verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L..

Bijgevolg is alle inhoud die op de verschillende websites wordt aangeboden, met name de ontwerpen, teksten, grafieken, logo’s, iconen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken, technische tekeningen of andere tekens die industrieel of commercieel kunnen worden gebruikt, onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van FOTICOS S.L. of van derden die hun toestemming hebben gegeven voor de opname ervan op de verschillende websites.

De inhoud, afbeeldingen, vormen, meningen, indices en andere formele uitingen die deel uitmaken van de webpagina’s, evenals de software die nodig is voor de werking en weergave ervan, worden ook beschouwd als afzonderlijke werken in de zin van het auteursrecht en worden daarom beschermd door de toepasselijke internationale verdragen en nationale wetgevingen inzake intellectuele eigendom. Een schending van deze wetten is een ernstig misdrijf en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

Voor elke handeling waarbij de gebruikers van de diensten of de inhoud ervan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de inhoud, afbeeldingen, formulieren, indices of enige andere formele uitdrukking van de webpagina’s gebruiken of commercieel exploiteren, is de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L. vereist.

Specifiek, en zonder exhaustief te zijn, zijn verboden de reproductie, distributie, weergave, transmissie, uitzending, heruitzending, emissie in welke vorm dan ook, opslag op fysieke of electronische media (bijvoorbeeld diskettes of harde schijven van computers), digitalisering of het ter beschikking stellen van andere dan de door FOTICOS S.L. geautoriseerde databanken, evenals de vertaling, aanpassing, verwerking of andere vorm van transformatie van de vermelde meningen, afbeeldingen, vormen, indices en andere formele uitdrukkingen die aan gebruikers ter beschikking worden gesteld via de diensten of de inhoud. Dergelijke handelingen zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom of de bescherming van het beeld.

FOTICOS S.L. is vrij om de toegang tot haar webpagina’s en de daarin aangeboden producten en/of diensten te beperken, evenals de daaropvolgende publicatie van de meningen, opmerkingen, afbeeldingen of commentaren die de gebruikers via e-mail kunnen sturen.

FOTICOS S.L. kan in die zin, indien zij dit nodig acht, zonder afbreuk te doen aan de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers, filters instellen om te voorkomen dat via haar webpagina’s inhoud of meningen worden geplaatst die als racistisch, xenofoob, discriminerend, pornografisch of lasterlijk kunnen worden beschouwd of die op enigerlei wijze kunnen aanzetten tot geweld of tot de verspreiding van inhoud die duidelijk onwettig of schadelijk is.

Het wordt begrepen dat gebruikers van de FOTICOS S.L. webpagina’s die via e-mail suggesties, opmerkingen, meningen of commentaren naar de desbetreffende afdeling sturen, FOTICOS S.L. machtigen tot reproductie, distributie, tentoonstelling, doorzending, heruitzending, uitzending in welk formaat dan ook, opslag in fysieke of electronische dragers (bijvoorbeeld diskettes of harde schijven van computers), digitalisering, ter beschikking stelling vanuit databases die toebehoren aan FOTICOS S.L., vertaling, aanpassing, bewerking of enige andere transformatie van dergelijke observaties, meningen of opmerkingen, voor de gehele periode die wettelijk geboden wordt voor de bescherming van het auteursrecht. Evenzo wordt begrepen dat gebruikers deze toestemming gratis geven en dat door het versturen van opmerkingen, meningen of commentaren per e-mail de gebruikers elke aanspraak op vergoeding door FOTICOS S.L. afwijzen.

In overeenstemming met de vorige paragraaf is FOTICOS S.L. ook bevoegd om dergelijke opmerkingen, meningen of commentaren te wijzigen of aan te passen aan de formele vereisten van de opmaak van de webpagina’s, zonder dat het mogelijk is daaruit een schending van de morele claims van het auteursrecht af te leiden. Alle technische, digitale of technologische middelen waarmee een derde, direct of indirect, met of zonder winstoogmerk, kan profiteren van de inhoud, formulieren, indices en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina’s, of van de inspanning die FOTICOS S.L. zich getroost om deze te beheren, zijn verboden. In het bijzonder is elke link, hyperlink, framing of gelijkaardige link die naar de website van FOTICOS S.L. tot stand komt, verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L.. Elke inbreuk op dit punt zal worden beschouwd als een schending van de legitieme intellectuele eigendomsrechten van FOTICOS S.L. op de website en de gehele inhoud ervan.

FOTICOS S.L. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de hierboven vermelde gedragingen en handelingen, net zoals zij geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor de inhoud, diensten, producten, etc. van derden die rechtstreeks of via banners, links, hyperlinks, framing of gelijkaardige links op de websites van FOTICOS S.L. toegankelijk zijn.

13. GESCHILLENBESLECHTING

Dit privacybeleid wordt niet voor elke gebruiker afzonderlijk opgeslagen, maar is toegankelijk via het internet op deze website. Zij is toegankelijk via de verbinding die elke gebruiker in zijn verbindingssysteem heeft.

Gebruikers met de status van consument of gebruiker, zoals gedefinieerd in de Spaanse wetgeving, en met woonplaats in de Europese Unie kunnen, als zij een probleem hebben gehad met een aankoop bij FOTICOS S.L., gebruik maken van het onlineplatform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Unie is opgericht en door de Europese Commissie is ontwikkeld in het kader van Verordening (EU) nr. 524/2013 voor een buitengerechtelijke onlinebeslechting van consumentengeschillen. Zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden, als de gebruiker geen consument of gebruiker is, en wanneer er geen regel is die anders verplicht, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van Zaragoza, aangezien dit de plaats is waar de overeenkomst is gesloten, waarbij zij uitdrukkelijk afzien van elke andere beschikbare jurisdictie.

14. WETGEVING

Deze website is onderworpen aan de Spaanse wetgeving.